• ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ

• ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε1, Ε2.

• ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ε9.

• ΑΜΕΣΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ.

• ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΩΝ. • ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ.

• ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ TAXISNET.

• ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ.

• ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ.

• ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΟΠΟΥ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ.

• ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ.

• ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΩΣΗ, ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ.

 Κιν:6944 781 386Κιν:6944 781 386